VLASTIVĚDA

Vlastivěda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku a navazuje na elementární znalosti, které žáci získali v předmětu prvouka. Zároveň tvoří základy pro vyučovací předměty dějepis a zeměpis, které se vyučují na druhém stupni. Výuka v tomto předmětu je zaměřena na osvojení základních pojmů a jejich porozumění. Dále je zde zahrnuto získávání základního uceleného pohledu na naši vlast, její jednotlivé části, její historii a základní poznatky o evropských zemích. Výuka zahrnuje také praktické dovednosti a práci s různými druhy map.
Do výuky vlastivědy patří taktéž témata z oblasti multikulturní výchovy, výchovy k demokracii, osobnostní a sociální výchovy a světa financí.