Zápisy a přijímání žáků

Zápisy do 1. ročníku

Vážení rodiče, velmi nás těší, že jste projevili zájem, aby Vaše děti plnily povinnou školní docházku na Základní škole Martina Luthera (dále jen ZŠML). Budeme velmi rádi, když si pročtete webové stránky naší školy, a seznámíte se tak s filozofií, fungováním, pravidly a vším, co naše škola nabízí a poskytuje, ještě před zahájením nového školního roku, ale také před samotnými zápisy (zápisy do prvního ročníku, zápisy do ostatních ročníků v průběhu školního roku). Zájemci o první ročník, kteří přicházejí z MŠ Klubíčko, prostředí školy a vyučující již znají; v případě dotazů mohou rodiče kontaktovat vyučující budoucích prvňáčků prostřednictvím e-mailu, stejně tak se mohou dotazovat rodiče dětí, které do naší školy přicházejí poprvé, tudíž nenavštěvují MŠ Klubíčko. ZŠML není spádovou školou.
Věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení a přílohám. Některé z nich je nutné vyplnit před samotným zápisem - vyřizuje tajemnice školy paní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2025/2026 se týkají dětí, které do 31. srpna 2025 dovrší šestý rok věku.
Zápisy se uskuteční v těchto dnech:

 • STŘEDA 2. dubna 2025,
 • ČTVRTEK 3. dubna 2025,
 • PÁTEK 4. dubna 2025,
 • náhradní termín v pondělí 14. dubna 2025.
  Konkrétní den a čas Vašeho zápisu Vám budou tajemnicí školy v předstihu sděleny prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Dotazníku - viz soubory níže.
  (V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. září do 31. prosince musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti. V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře/klinického psychologa – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti. Zákonný zástupce dítěte má podle § 37 odst. 4 školského zákona možnost odkladu povinné školní docházky. Příslušné žádosti naleznete níže v souborech.)

K zápisu se dokládá (formální část zápisu):

 • žádost, kterou potvrzujete svůj zájem o plnění povinné školní docházky na naší škole a kterou donesete/zašlete do školy nejpozději do 1. dubna 2025 (naleznete v souborech níže),
 • rodný list dítěte,
 • vyplněný dotazník žáka (naleznete v příloze),
 • v případě odkladu povinné školní docházky vyplněná žádost (naleznete v příloze),
 • v případě předčasného zápisu vyplněná žádost (naleznete v příloze).
  Všechny tyto formuláře vhoďte v deskách do školní schránky umístěné na vchodových dveřích školy, nebo zašlete poštou, datovou schránkou, popř. předejte osobně v sekretariátu školy.

Organizace zápisu

 • Motivační část – neformální aktivity (rozhovor, básnička, písnička, hra apod.)
 • Formální část – viz informace uvedené shora

Kritéria pro přijetí

 • Osobní přítomnost dítěte u zápisu
  • Předpoklady ke vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Naše cesta:
   - jazyková část (český jazyk) - výslovnost, vyjadřování (báseň/píseň), odpovědi na otázky, fonematický sluch (první hláska ve slově apod.),
   - matematická představivost - obor čísel 1-5, základní orientace v geometrických tvarech, chápání pojmů je větší / je menší apod.,
   - všeobecné znalosti přiměřené věku dítěte a jeho školní připravenosti - jméno, věk, znalost barev, příroda, zvířata, povolání, zrakové vnímání a rozlišování, vnímání prostoru (vpředu,  vzadu, nahoře, dole…) a času (časová posloupnost - řazení obrázků), zrakové vnímání a rozlišování (co do řady nepatří) apod.,
   -  správný úchop psacího náčiní, kresba postavy (krk, končetiny, 5 prstů), napsání svého jména apod.
 • Portfolio předškoláka - soubor pracovních listů zahrnující důležité oblasti předškolního vzdělávání
  (Rodiče si mohou portfolia vyzvednout u paní Lenky Švarcové - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo je možné předložit portfolio z jiné mateřské školy.)
 • Sourozenec plnící povinnou školní docházku na Základní škole Martina Luthera

  Naplňují se dvě třídy prvního ročníku do maximálního počtu 36 žáků v obou třídách (o konkrétním počtu rozhoduje ředitel školy v závislosti na budoucím počtu tříd druhého stupně, které dovoluje pojmout budova školy).
  Pokud není možné mezi uchazeči rozhodnout na základě shora uvedených kritérií (na základě sestaveného pořadí podle získaných bodů), losuje se. Je dobré "jistit si" místo v prvním ročníku také na jiné základní škole, nejlépe spádové, protože losování může rozhodnout v uchazečův neprospěch. Losování je neveřejné, losuje člen školské rady za přítomnosti ředitele školy.
  Pořadí registrace před zápisem ani odklad povinné školní docházky udělený v loňském školním roce nejsou důvodem pro přednostní přijetí.

 Přijímání žáků do jiných ročníků v průběhu školního roku (netýká se zápisu do 1. ročníku)

 1. Projevený zájem o ZŠML formou nahlášení – vyřizuje tajemnice školy paní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. Kapacita žáků v konkrétní třídě, prostorové podmínky třídy a školy, personální a materiální kapacity.
 3. Pohovor se zákonnými zástupci žáka a se žákem samotným.
 4. Úspěšné absolvování zkušebního pobytu v ZŠML.
 5. Výsledek rozdílových zkoušek – český jazyk, matematika, anglický jazyk, popř. německý jazyk - které mají za úkol zjistit úroveň znalostí a dovedností žáka (týká se především těch případů, kdy není možné absolvovat zkušební pobyt žáka v ZŠML).
 6. Podpis Smlouvy o výuce na příslušný školní rok.

Přijímání do školní družiny

 1. Kapacita školní družiny.
 2. Přijetí do školní družiny není nárokové.
 3. Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě vyplněné Přihlášky (vydává vedoucí školní družiny, popř. tajemnice školy).
 4. Žáci přihlášení po naplnění maximálního počtu budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění kapacity bude tato skutečnost oznámena jejich zákonnému zástupci vedoucí školní družiny.
 5. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku.