ANGLICKÝ JAZYK

Předškolní příprava

Anglický jazyk provází žáky naší školy již od samého začátku jejich školní docházky. Na úrovni předškolní třídy se jedná o výuku základních, věku přiměřených jazykových dovedností. Výuka probíhá hravou formou s využitím různých zajímavých pomůcek, knížek, her a obrázků. Děti se ještě neseznamují s psanou podobou slov, proto je výuka zaměřena na komunikační a poslechové dovednosti. Využívána je tzv. přímá metoda, kdy jsou děti vystaveny cizímu jazyku a přirozeně na něj reagují. Komunikační dovednosti jsou základním pilířem výuky i v dalších ročnících. V hodinách angličtiny se hojně využívá práce s maňáskem, zpívání, aktivity zaměřené na pohyb i rozvoj jemné motoriky. 

1. ročník

Na úrovni 1. ročníku se již děti seznamují s psanou podobou slov a učí se číst základní slova a jednoduché věty. Důraz se stále klade na komunikační a poslechové dovednosti a rozvoj slovní zásoby. Ve výuce pracují děti s 1. dílem nové řady učebnic Kid's Box, ve kterém je i mnoho doplňkových interaktivních úkolů a cvičení s využitím iPadu. Podstatnou část výuky tvoří i fonetika  (zaměřená na správnou výslovnost slov, rozlišení a psaní hlásek anglické abecedy). Náplní hodin s rodilým mluvčím je především konverzace. Velký důraz v hodinách angličtiny je kladen na přirozenou a pestrou činnost odpovídající věkovým zvláštnostem dětí, využívají se projekty, hry, písničky s pohybem a obrázkové knížky.

2. - 4. ročník

Po osvojení základů čtení a psaní se děti věnují intenzivněji dovednosti čtení, s využitím příběhů navazujících na probírané učivo. Důraz je kladen na čtení s porozuměním a s přibývajícími zkušenostmi i na práci s textem. Zatímco ve druhém ročníku se psaní zatím omezuje převážně na opis slov, od 3. ročníku již děti začínají samostatně tvořit věty v psané podobě. Postupně se představují i základní gramatické pojmy a pravidla, většinou však stále s důrazem na praktické využití v mluvené či psané řeči. Nadále pokračuje konverzace s rodilým mluvčím a výuka fonetiky. Rozšiřuje se slovní zásoba, žáci jsou v hodinách vedeni k užití výhradně anglického jazyka. Děti pracují samostatně, ve dvojicích i ve skupinách. Obohacením hodin angličtiny jsou i různé projekty a komunikační hry.

5. – 9. ročník

Výuka Anglického jazyka na druhém stupni je zaměřena na efektivním rozvíjení jazykových dovedností:
Komunikace - poslech, ústní a písemný projev
Čtení s porozuměním a diskusí
Rozvoj slovní zásoby vycházející z tematických celků v učebnici i z výuky čtení
Gramatika - výuka skrze tradiční i interaktivní metody
Ve výuce se prolíná práce českého učitele (gramatika) s výukou rodilým mluvčím.
Žáci jsou vedeni k převzetí zodpovědnosti za své učení, k vytyčování krátkodobých i dlouhodobých cílů. Výuka vede k přípravě na jazykové zkoušky Cambridge English.