ČESKÝ JAZYK

Předmět český jazyk je na 1. stupni složen z jazykové výchovy, čtení a literární výchovy, psaní a části slohové. Samotná výuka probíhá rozmanitými formami práce. Do vyučování je zařazena řada projektů, které propojují český jazyk s dalšími předměty. Do výuky je zařazováno množství různých her a soutěží, které motivují, procvičují učivo a v neposlední řadě rozvíjí komunikační dovednosti a vztahy mezi vrstevníky. Pro výuku máme k dispozici pestrou řadu výukových materiálů, pomůcek a učebnic. Při čtení je kromě čítanek využívána čtenářská dílna. Se vzrůstajícím věkem a tím i úrovní psaní a slohových dovedností žáků je práce více směřována k praktickému využití psaní, zejména k tvořivému psaní.
Nedílnou součástí výuky českého jazyka na naší škole je využití počítačové učebny s pestrou nabídkou výukových programů. Během školního roku škola organizuje návštěvy divadelních představení a dalších akcí, které zpestřují a obohacují výuku. Výuka čtení probíhá genetickou metodou.
Předmět český jazyk je od 5. ročníku rozdělen na tři základní složky – mluvnici, literaturu a sloh. Hodiny mluvnice jsou zaměřeny na pravopis a gramatiku. Výuka literatury v sobě propojuje nejenom znalost základů jejího vývoje, ale v nemalé míře také práci s uměleckými texty a porozumění těmto textům. A to vše v prostředí čtenářské dílny. Ve slohu se žáci seznamují se všemi slohovými útvary a postupy. Důraz je kladen na vlastní projev - písemný i ústní. Žáci 8. a 9. ročníku se každý rok účastní olympiády z českého jazyka. Do 9. ročníku je zahrnuta příprava na přijímací zkoušky. Při výuce českého jazyka používáme moderní učební pomůcky s využitím iPadů v rámci projektu iSchool.