CLIL

Díky metodě CLIL si žáci osvojují učivo daného předmětu a zároveň dovednosti v anglickém a německém jazyce.
V pátém ročníku tuto metodu používáme v hodinách přírodovědy a vlastivědy, v šestém pak v hodinách fyziky, v sedmém ročníku v hodinách přírodopisu a fyziky, v osmém ročníku v hodinách dějepisu a zeměpisu a v devátém ročníku v hodinách zeměpisu.
Na hodině, při které metodu CLIL využíváme, je zároveň přítomen učitel odborného předmětu a učitel cizího jazyka.
Při přípravě aktivit bereme v úvahu rozvoj kritického myšlení žáků a rozvoj schopnosti spolupracovat se spolužákem a ve skupinách.